Tasuvusanalüüs

Kui me räägime veekaitse meetmetest, siis kalkulatsioonid sisaldavad peamiselt kulutusi, kuid ei arvesta mitte-majanduslikku tulu, mida veekaitse meetmete rakendamine endaga kaasa tooks. Siiski aga on mitte-rahaline tulu äärmiselt vajalik ratsionaalsete otsuste tegemise protsessis.

Veekaitse meetmete puhul sisaldavad majandusarvutused enamasti ainult rahalisi kulutusi, võrdlemata neid veekaitsest saadava mitte-majandusliku kasuga. Ent selliste kasude arvestamine on oluline, saamaks täpsemat alust otsuste langetamiseks.
Tasuvusanalüüs (ingl.k cost-benefit analysis) on meetod, mis võimaldab hinnata investeeringute kulusid ja tulusid. Kõik asjasse puutuvad praeguse aja ja tuleviku mõjud arvestatakse tulude ja kuludena ümber rahalisse väärtusesse, mis suhestatakse praeguse väärtusega. Nii saab näiteks tulevasi keskkkonnaalaseid kasusid võrrelda praeguse kulutustega, kui mõlemad lähtuvad samalt väärtuse aluselt. Ümber arvestatud kulude ja tulude summa, st majanduslik netoväärtus annab teavet, kui kulutõhus on projekt ühiskonnale pikemas plaanis.

CITYWATER viib läbi erinevate veekaitse alaste meetmete tasuvusanalüüsi. Uuring rõhutab eelkõige veekaitse kasusid kohalikule keskkonnale. Uuringusse hõlmatavad meetmed on teiste seas liigsete sadevete ärajuhtimine, reovete puhastamine, põllumajandusega seotud tegevused ja sadamates asuvad reovete vastuvõtu punktid. Uuritud meetmeid viivad ellu Läänemere-äärsed omavalitsused ja linnad.Tasuvusanalüüsi viib läbi Helsingi linn.

Tasuvusanalüüs annab teadmisi keskkonnamõjude, -kasude ning kohalike veekaitsemeetmete kulutõhususe kohta. Samuti ergutab see omavalitsusi mõtlema rohkem tasuvusanalüüside tegemisele. Positiivsed tulemused toetavad uute veekaitsemeetmete elluviimist, kuna näitavad võimalusi sotsiaalse heaolu tõstmiseks, nagu ka kuvandi parandamiseks ja linnade konkurentsivõime tõstmiseks. Uuritud meetmed annavad ka häid ideid, kuidas rakendada uusi meetmeid. Negatiivsete tulemuste korral saame teada läbikukkumise põhjuste kohta ning uurida parendusvõimalusi.

Eri veekaitsemeetmete keskkonnamõju ning majandusliku netoväärtuse hindamine viiakse läbi kahes töötoas ning külaskäikudega kõigile viiele objektile. Tulemusi esitletakse tasuvusanalüüsis ning tööriistade nimistus, juhend.